INIRES Skiljedomsregler

INIRES Skiljedomsregler innehåller många bekanta inslag men också flera innovativa lösningar. För de som är vana med andra skiljedomsregler kommer att upptäcka dels att strukturen är densamma och att reglerna behandlar samma frågor som andra regler: hur skiljeförfarande påkallas, frågor om antal skiljedomare och hur de ska utses, om skriftväxling, förhandling och dom samt om kostnaderna. Nytänkandet hittas bl.a. på kravet att varje skiljedom ska meddelas i enlighet med gällande rätt samt den ökade friheten för parterna att forma sin egen process i kombination med strama tidsfrister och proaktiva skiljedomare med hög integritet.

De nya inslagen har kommit till för att stärka parternas roll i förfarandet samt att öka effektiviteten och rättssäkerheten. Varje regel är utformad med dessa syften i tanken.

Det som skiljer INIRES Skiljedomsregler från andra regler är bl.a.:

Det förberedande mötet som hålls inom två veckor från påkallelsen där alla parter och deras ombud ska vara närvarande. På det mötet ges information om förfarandet och parterna får möjlighet att komma överens om alla frågor som rör förfarandet. Vid det förberedande mötet får parterna också en chans att komma överens i sak.

När målet ska avgöras av tre skiljedomare utses ordföranden först. Parterna kan sedan utse var sin skiljedomare med vetskap om vem som kommer att vara ordförande.

Målet hänskjuts till skiljedomarna så snart de har utsetts. Eftersom hänskjutandet inte är beroende av när säkerheten för skiljekostnaderna betalas vinner man mycket tid – ibland flera månader.

Som alternativ till omedelbart hänskjutande till skiljedomare kan parterna välja att målet ska beredas av INIRES. Om målet bereds av INIRES gör INIRES allt det som annars ankommer på skiljedomarna under förberedelsen. I det här fallet hänskjuts målet till skiljedomare i god tid innan förhandlingen så att de hinner läsa in sig och begära in eventuella kompletteringar.

Reglerna betonar att målet ska avgöras enligt gällande rätt. Det kan tyckas onödigt men faktum är att det förtjänar att påpekas. Vår utgångspunkt är att parterna får kompromissa med sina rättigheter och skyldigheter men att en skiljedomare måste grunda sitt avgörande på vad lagen säger. Parterna får naturligtvis ge skiljedomarna mandat att hitta en skälig lösning men då krävs att de är överens. Att skiljedomarna gör rätt i sak är särskilt viktigt eftersom en skiljedom inte kan överklagas.

En annan skillnad är hur skiljedomarna får betalt. Skiljedomarna arvoderas per timme. Timmarna ska redovisas löpande och parterna bestämmer timarvodet vid det förberedande mötet. För att undvika redovisningssvårigheter ska alla skiljedomare fakturera sitt arvode direkt till den part som ska stå skiljekostnaderna. Säkerheten ska som huvudregel betalas tillbaka när målet är slut och endast tas i anspråk om ingen av parterna betalar fakturan trots påminnelser och andra indrivningsåtgärder. Läs mer om hur säkerheten beräknas.

Som skiljedomsinstitut har INIRES en ny och attraktiv kostnadsmodell. Käranden betalar en startavgift när målet registreras och sedan betalar parterna en fast månadsavgift för service och/eller beredning så länge målet pågår. Mindre och enklare mål tar kortare tid och blir därför billigare medan längre och mer komplexa mål pågår under en längre tid och blir därför dyrare. Förutsägbart och enkelt.