Kostnader och priser

Varje tvist medför stora kostnader, oavsett om den förs i domstol eller skiljeförfarande. Den största kostnadsposten är kostnaden för att anlita ombud och utreda vad som gäller. I ett skiljeförfarande tillkommer skiljedomarnas arvoden och administrativa avgifter. Det är brukligt att parterna betalar en säkerhet som ska täcka skiljedomarnas arvoden och utlägg.

Med INIRES ökar effektiviteten med bibehållen – och förhoppningsvis höjd – kvalitet. Det kan vi lova eftersom ärendehanteringssystemet ELINOR minskar behovet av administration, gör förfarandet överblickbart och dokumenthanteringen smidigare. När administrationen ökar, minskar samtidigt den tid som ombud, skiljedomare och institut behöver lägga ner på förfarandet. Processen blir mindre kostsam. I en mer komplex tvist får effektiviteten kanske istället den effekten att ombud och skiljedomare kan ägna mer tid åt det som tvisten egentligen handlar om – om en av parterna har rätt att få något av den andra – med resultatet att parterna får en dom av högre kvalitet än de annars skulle få.

Exempel på säkerhetsbelopp finns längre ner på sidan och våra priser hittar du längst ner.

 

Ombudskostnader

Ombudskostnaden, dvs. kostnaden för att bli företrädd av en advokat, kontrollerar parterna. Under INIRES Skiljedomsregler finns dock en möjlighet för parter att begära att ombudskostnaderna begränsas så att de inte får överstiga vad som yrkas i målet. En sådan begäran måste framställas vid det förberedande mötet som hålls i början av förfarandet. Bestämmelsen syftar till att göra processen mer rättvis i fall där parterna är olika stora.

 

Arvode till skiljedomare

Skiljedomarnas arvoden beräknas per nedlagd timme. Vilket timarvode en skiljedomare får bestämmer parterna gemensamt men utgångspunkten är ett timarvode på en nivå som motsvarar vad ombud i affärsjuridiska tvister brukar debitera. Timmarna ska redovisas löpande och godkännas av INIRES. Syftet är att ge skiljedomarna en ersättning som står i proportion till deras insats och att stimulera dem att ge parterna en effektiv och rättssäker process och ett rättsligt hållbart avgörande.

Därutöver tillkommer skiljedomarnas utlägg för lokalhyra, resor och övernattning.

Säkerhet för arvoden och omkostnader

Enligt 38 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande får skiljedomare begära säkerhet för sin ersättning och de får avsluta förfarandet helt eller delvis om ingen av parterna ställer begärd säkerhet.

INIRES begär alltid in en sådan säkerhet för skiljedomarnas räkning i början av målet. Säkerheten används bara om den part som ska betala skiljekostnaderna enligt domen inte betalar den faktura som skiljedomaren har ställt ut, trots påminnelser och sedvanliga indrivningsåtgärder.

Säkerheten beräknas på det arvode som fastställts vid det förberedande mötet och den tid som skiljedomarna beräknas lägga ner på målet. Om målet hänskjuts till skiljedomare direkt efter det förberedande mötet kommer skiljedomarna att lägga ner mer tid på målet än om beredningen, helt eller till viss del, sköts av INIRES.

Säkerhetens storlek är beroende av två faktorer: antal timmar och timarvodets storlek. Läs mer: Så beräknas säkerheten

 

Uppskattade säkerhetsbelopp:
 Beräknad tid efter hänskjutandet   En skiljedomare Tre skiljedomare
 1 månad  40 000 kr     52 000 kr
 3 månader 120 000 kr    192 000 kr
 6 månader 240 000 kr    384 000 kr
 9 månader 360 000 kr    576 000 kr
12 månader 480 000 kr    768 000 kr
18 månader 720 000 kr 1 152 000 kr

Beloppen anges exklusive moms

 

Avgifter

Den som använder INIRES Skiljedomsregler betalar också administrativa avgifter i form av en startavgift och en serviceavgift. Startavgiften är en engångsavgift som betalas när målet påkallas.

Serviceavgiften löper månadsvis. Serviceavgiften betalas i förväg med tre månader i taget. Serviceavgiften är inte beroende av målets storlek utan löper med ett fast belopp för varje månad som skiljeförfarandet pågår. Om INIRES ska bereda målet under någon del av förfarandet tillkommer en beredningsavgift under den tiden.

Det går också att använda ELINOR – vårt webbaserade ärendehanteringssystem – på licens i ad hoc-mål och mål som administreras under andra regler. För det tar vi ut en licensavgift som också löper per månad och betalas i förväg med tre månader i taget.

 

Här är våra priser per 1 januari 2018:
Skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler   

ELINOR ingår

Annat skiljeförfarande

 ELINOR på licens

 startavgift  9 500 kr
service-/licensavgift   

 

månad 1-3: 9 500 kr per månad

månad 4-: 17 500 kr per månad

  • betalas från förberedelsemöte till skiljedom
6 900 kr per månad

  • betalas från registrering till skiljedom
beredningsavgift

(tillägg)

 

12 500 kr per månad

  • vid beredning av INIRES
  • betalas från förberedelsemöte till hänskjutande

Beloppen anges exklusive moms. De löpande avgifterna betalas i förskott med tre månader i taget.