Vad kostar det?

Ett skiljeförfarande medför stora kostnader. Vi försöker begränsa dessa genom att erbjuda effektiva verktyg och ett regelverk som ger parterna möjlighet att forma sin egen process men samtidigt stävjar processuellt taktiserande. Under INIRES Skiljedomsregler ligger fokus på att ge parterna den tvistlösning som de efterfrågar med möjligheter till tidig förlikning och en så koncentrerad process som möjligt. Tanken är också att reducera den tid som läggs på administration så att ombud och skiljedomare kan ägna sig åt de materiella frågor som parterna är oense om.

Huvudkostnaderna i ett skiljeförfarande är arvoden till ombud, arvoden till skiljedomare och avgifter till skiljedomsinstitutet.

När det gäller arvoden till skiljedomare beräknas de på det timarvode som parterna kommit överens om. I början av målet, dvs. efter det förberedande mötet, betalar parterna in en säkerhet som ska täcka skiljedomarnas arvode. Under INIRES Skiljedomsregler beräknas säkerheten på timarvodet och den tid som målet beräknas ta i anspråk. I ett skiljeförfarande med exempelvis tre skiljedomare med sex månader från hänskjutande till skiljedom skulle skiljedomarnas arvoden beräknas till totalt 384 000 kr exklusive moms.

Till INIRES betalar parterna en startavgift i samband med att skiljeförfarandet påkallas. Startavgiften täcker tiden fram till det förberedande mötet. Därefter betalar parterna en serviceavgift med eventuellt tillägg för att INIRES ska bereda målet. Serviceavgiften löper månadsvis och betalas i förskott för tre månader i taget. I samma skiljeförfarande som ovan skulle avgifterna uppgå till totalt 120 000 kr exklusive moms om målet hänskjuts direkt till skiljedomarna.

Läs mer: Kostnader och priser