Vem är ELINOR?

Namnet på vårt internetbaserade ärendehanteringssystem är inspirerat av den amerikanska professorn Elinor Ostrom (1933-2012). Elinor Ostroms forskning var tvärvetenskaplig och fokuserade på mötet mellan statsvetenskap och nationalekonomi. Hon studerade hur vi bäst samarbetar för att verksamheter lyhört och löpande ska utvecklas i takt med tiden samt svara mot nya krav och ändrade förutsättningar. Ostrom menade att verksamhetens syfte måste styra förvaltning och utveckling och inte statens intresse och andra privata aktörers önskemål. 2009 tilldelades hon Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne ”för hennes analys av ekonomisk organisering, särskilt samfälligheter”.

Vi tycker att Ostroms forskning och slutsatser kan appliceras på styrningen av ett skiljedomsinstitut och utvecklingen av skiljeförfarande som sådant. Skiljeförfarandets syfte att ge företag tillgång till en effektiv och ändamålsenlig tvistlösningsform ska bestämma hur skiljeförfarande ska se ut idag och imorgon. Eftersom företag är skiljeförfarandets målgrupp måste skiljeförfarande svara mot företags krav och förväntningar på skiljeförfarande. Inte statens och inte advokaters intressen. Företagens intressen måste stå i fokus.

Mot den bakgrunden tyckte vi att namnet ELINOR passade utmärkt för vår digitala samarbetsplattform. Vi hoppas att ni tycker att plattformen gör skäl för sitt namn. Om inte, lämna gärna synpunkter så ska vi se till att den lever upp till sitt namn.