Vad kräver ni av skiljedomare?

I INIRES Skiljedomsregler finns flera paragrafer som reglerar skiljedomarnas skyldigheter.

Generellt sett gäller att den som åtar sig ett uppdrag som skiljedomare ska säkerställa att parterna får en effektiv och rättssäker process och att domen håller hög kvalitet.

Skiljedomarna har särskilt ansvar för
a) att parternas resurser används effektivt,
b) att parterna behandlas lika och att de får tillräckliga möjligheter att utföra sin talan,
c) att inga beslut fattas utan att parterna beretts tillfälle att yttra sig, samt
d) att information om förfarandet inte når någon utomstående.

En skiljedomare accepterar ett uppdrag måste vara oberoende och opartisk i förhållande till målet och parterna och måste redan när uppdraget accepteras avsätta den tid som enligt tidsplanen ska läggas på förfarandet. Skiljedomaren förbinder sig samtidigt att inte åta sig uppgifter som konkurrerar om samma tid.

När det gäller skiljedomarnas dömande roll framgår det av INIRES Skiljedomsregler att det är skiljedomarna som har ansvar för att de har relevant, tillräcklig och tillförlitlig kunskap om innehållet i de lagar och regler som är tillämpliga. Också i mål där en för skiljedomaren utländsk lag ska tillämpas är skiljedomarna skyldiga att tillämpa lagen och tolka kontraktet som i laglandet. Den som accepterar ett uppdrag som skiljedomare måste därför intyga de ska följa de materiella och processuella lagar som är tillämpliga.

Domarna meddelade enligt INIRES Skiljedomsregler ska vara pedagogiskt skrivna och innehålla parternas yrkanden, grunder och sakomständigheter samt den bevisning som åberopats. En dom ska också sammanfatta processen och de beslut som fattats under förfarandets gång. Kravet på pedagogik innebär att domskälen ska vara skrivna på ett sådant sätt att det går att förstå hur de har kommit fram till sitt beslut och att det för varje tvistig fråga ska framgå vilka sakomständigheter och rättsliga argument som lagts till grund för avgörandet, vilka rättskällor som använts och hur bevisningen värderats.

Precis som för andra människor bleknar skiljedomares minnesbild med tiden. Enligt INIRES Skiljedomsregler ska skiljedomarna därför överlägga i målet så snart som möjligt men senast tre dagar efter avslutad förhandling. Om målet avgörs på handlingarna ska skiljedomarna överlägga inom en vecka från avslutad skriftväxling. För att minska risken för oriktiga domar ska var och en av skiljedomarna bilda sig en egen uppfattning om målet innan överläggningen hålls.

När det gäller arvodering förbinder sig alla skiljedomare att bli arvoderade enligt INIRES Skiljedomsregler. Vi ställer också krav på att skiljedomarna ska fakturera sitt arvode, antingen genom egen skattsedel eller annans, och uppfylla lagens krav på redovisning av moms och andra skatter. Skiljedomare kan därför inte ta emot arvodet som inkomst av tjänst. Säkerheten för arvoden och utlägg som parterna betalar in används just som en säkerhet och inte för att betala skiljedomarna. Endast om skiljedomarna inte får betalt efter sedvanliga indrivningsåtgärder får säkerheten användas för att betala arvoden och ersätta utlägg.

Precis som i andra förfaranden ansvarar skiljedomarna själva för att de leder processen på ett rättssäkert sätt och att domen är pedagogiskt skriven och välgrundad men med INIRES får företagen också en kontroll av att de som dömer utför sitt uppdrag på bästa sätt.

Reglerna innehåller också en ansvarsbegränsning som innebär att skiljedomare endast är ersättningsskyldig för skador som orsakats av grov oaktsamhet eller uppsåt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *