Vad är skiljeförfarande?

Skiljeförfarande är en privat form av tvistlösning som kan väljas istället för domstol. De viktigaste skillnaderna mellan domstol och skiljeförfarande är att offentlighetsprincipen gäller i domstol men inte i skiljeförfarande, att statligt anställda domare dömer i domstol medan parterna själva väljer skiljedomare och att domarna får lön av staten i domstol medan parterna måste betala de som dömer i skiljeförfarande.

Det finns en lag som reglerar hur skiljeförfarande ska gå till: lagen (116:1999) om skiljeförfarande

Sveriges riksdag har infört skiljeförfarande eftersom det är den tvistlösningsform som antas bäst motsvara företags behov av en effektiv och ändamålsenlig process. Skiljeförfarande har också identifierats som den tvistlösningsform som har störst förutsättningar att stimulera handel över gränserna vilket tros bidra till ökad tillväxt och bättre levnadsvillkor i världens alla hörn. UNICTRAL, Världsbanken och UNCTAD är exempel på internationella organisationer som lyfter fram ökad handel som en av nycklarna till en bättre värld.

Det finns en konvention om erkännande och verkställighet av skiljedomar som meddelats i ett annat land, New York-konventionen från 1958, och UNCITRAL har tagit fram både skiljedomsregler som kan användas som komplement till lagen om skiljeförfarande och en modellag som är tänkt att användas som utgångspunkt när länder skriver om sina skiljedomslagar eller antar en skiljedomslag för första gången. Sverige har inkorporerat New York-konventionen i svensk lag och inspirerats av UNCITRALs modellag när den svenska lagen om skiljeförfarande skrevs. Vi har i vår tur utgått från UNCITRALs skiljedomsregler när INIRES Skiljedomsregler togs fram.

Valet mellan skiljeförfarande och domstolsprocess görs oftast redan när avtalet skrivs. Man brukar då skriva in en tvistlösningsklausul i slutet av avtalet. Om man inte har gjort det kan man avtala om skiljeförfarande när en tvist har uppstått. Det finns ingen tidsgräns utan det viktiga är att båda parter är överens.

INIRES är ett skiljedomsinstitut som administrerar skiljeförfaranden. Ett skiljedomsinstitut har till uppgift att se till att processramarna fastställs, att båda parter samarbetar kring förfarandet och kontrollera så att skiljedomarna är oberoende och opartiska, att de har rätt kvalifikationer och att de har tid att utföra uppdraget.

En skiljedom kan inte överklagas vilket ger fördelen att man sparar tid och pengar men gör det också ännu viktigare att domen blir riktig. En effektiv och rättssäker process som resulterar i en dom av hög kvalitet – det är vad INIRES erbjuder.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *