Om INIRES

INIRES är ett skiljedomsinstitut som administrerar skiljeförfaranden. Syftet är att ge företag en effektiv och rättssäker process under ett regelverk som avspeglar de behov och förväntningar som företag har på tvistlösning. Ett skiljedomsinstitut har till uppgift att se till att processramarna fastställs, att båda parter samarbetar kring förfarandet, att processen drivs framåt och kontrollera så att skiljedomarna är oberoende och opartiska, att de har rätt kvalifikationer och att de har tid att utföra uppdraget.

INIRES erbjuder också andra tvistlösningstjänster, t.ex. kan man använda vårt ärendehanteringssystem ELINOR på licens i andra förfaranden.

INIRES har antagit skiljedomsregler som styr processen och talar om vilka rättigheter och skyldigheter parterna har, vad det innebär att vara skiljedomare, vad det kostar och hur det går till. INIRES Skiljedomsregler kompletterar lagen om skiljeförfarande på samma sätt som avtalsvillkor kompletterar och/eller ersätter t.ex. avtalslagen eller köplagen.

Två parter som vill att deras tvister ska lösas genom skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler kan skriva in en skiljeklausul i sitt avtal. Det är det vanligaste sättet att avtala om skiljeförfarande på. Ett sådant avtal kan dock också vara muntligt och det kan också träffas senare, t.ex. när en tvist har uppkommit. Kanske var det ingen som tänkte på tvistlösning när avtalet skrevs eller så gick det inte att komma överens vid den tidpunkten. I sådana fall kan ni skriva ett separat avtal om skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler.

Ett skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler är digitalt, vilket innebär att all kommunikation i målet sker via vårt internetbaserade ärendehanteringssystem ELINOR. Det är här målet påkallas, parterna inger sina yttranden, skiljedomarna utfärdar förelägganden och meddelar skiljedom. ELINOR innehåller kalender med integrerad tidsplan, alla dokument med versionshantering, möjlighet till videokonferens och mycket mer.

ELINOR kan också användas på licens i skiljeförfaranden där INIRES Skiljedomsregler inte är tillämpliga.