INIRES Råd

Rådet ska representera olika delar av affärslivet och vara sammansatt av personer med olika profiler för att stimulera en kreativ och verksamhetsfrämjande diskussion. Rådet ska bestå av minst sex ledamöter som väljs på tre år.* Rådet fattar inga beslut men om det uppstår en fråga är svår eller av principiell betydelse ska sekretariatet hänskjuta frågan till rådet för att inhämta synpunkter innan beslut fattas.

 

Det här är INIRES Råd 2018

Gert Nilsson är advokat och har ägnat hela sitt yrkesliv åt konflikter och tvister, först som polis, sedan i domstol och därefter på affärsjuridiska advokatbyråer. Gert medlar i kommersiella tvister både i Sverige och internationellt. Han är utbildad medlare och ordförande i Svenska Institutet för Medling.

Fanny Gleiss Wilborg är advokat på Advokatfirman Lundberg & Gleiss som är inriktad på skiljedomaruppdrag. Fanny har tidigare varit domare, senast som chefsrådman, och advokat vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Kombinationen av affärsjuridiskt kunnande och att döma i domstol är en stor tillgång i hanteringen av skiljemål.

Mikael Wahlgren är juridisk rådgivare inom internationell industri, tillverkning, infrastruktur, energi, life science och bygg, med fokus på skiljeförfarande och medling. Mikael har tidigare varit chefjurist inom Alfa Laval koncernen och bolagsjurist på flera multinationella svenska och utländska börsbolag som Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC.

Christin Brohmé är verksam som försäkringsjurist för ett av Sveriges största försäkringsbolag där hon arbetar som ombud företräder bolaget i tvister av olika slag. Christin är domarutbildad och har tidigare varit hovrättsassessor på Svea hovrätt. Hon har arbetat med klander av skiljedomar.

Hanna Larsson är advokat och är delägare i Advokatfirman Sture Larsson i Stockholm med fokus på svensk och internationell skiljedomsrätt. Hanna har tidigare varit verksam på advokatbyråerna Setterwalls och Vinge. Hanna har även arbetat som jurist på Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Bengt Bolin leder Lindahls kompetensgrupp för tvistlösning och processer. Utöver tvister har han mångårig erfarenhet av svenska och internationella avtal samt allmän affärsjuridik. Bengt är medlem i det vetenskapliga rådet för Stockholm Centre for Commercial Law vid Stockholms universitet, och skriver expertkommentarer för Blendow Group.

Goran Widborn är senior bolagsjurist och är verksam inom automotive. Han har arbetat som biträdande jurist på advokatbyrå. Han har tidigare även arbetat på andra bolag med verksamhet inom olika branscher, bl.a. annons, medtech, finans och processautomation. Goran är specialiserad på immaterialrätt och har erfarenhet av immaterialrättsliga tvister.

*De första personerna väljs in i INIRES Råd har, stället för tre år, en mandatperiod om 2, 3 respektive 4 år enligt en övergångsbestämmelse i INIRES Skiljedomsregler (2017).