Vår vision

INIRES är ett skiljedomsinstitut där företagen står i centrum. Syftet är att ge företag en effektiv och rättssäker process under ett regelverk som avspeglar de behov och förväntningar som företag har på tvistlösning. Vårt fokus på företagens behov innebär att vi ställer höga krav oss själva och på de som dömer.

När skiljeförfarande är som bäst är det effektivt och rättssäkert. INIRES erbjuder det genom att tillhandahålla digitala samarbetsverktyg, se till att processen utformas och genomförs i enlighet med parternas förväntningar samt genom att ge skiljedomarna incitament att skriva domar som tål granskning.

Vi tror på ett näringsliv där förutsebarheten skapar förutsättningar för tillväxt. Där företag kan lita på de avtal som de har ingått och där det finns effektiva verktyg för att genomdriva avtalen om det skulle behövas. Vi tror också på vikten av rättssäkerhet och att företagen ska kunna vara trygga i att de avtal som de har förhandlat fram också gäller så som parterna har kommit överens om. Vi tror också på att skiljeförfarande – ett rättsligt avgörande av en avtalsrättslig tvist utom domstol – är det främsta verktyget för att lösa näringslivets tvister och att denna tvistlösningsform ger bäst resultat för framgångsrika företag i tillväxt.

Framgång kräver fokus på verksamheten, kostnadskontroll och riskhantering. Ingen företagsledare vill hamna i tvist, men om så sker så måste man kunna lita på att processen är rättssäker, ekonomiskt försvarbar och leder till en välunderbyggd dom. Tiden är viktig liksom möjligheterna att påverka vem som dömer och vilka frågor som ska prövas.

Men ofta saknar företagsledare kunskap om hur de ska styra förfarandet och hur man hittar en skiljedomare som motsvarar förväntningarna. INIRES hjälper företag att göra informerade val och kontrollerar att parternas överenskommelser och önskemål efterlevs av de som dömer. Vårt mål är att de företag som genomgår en tvist ska känna sig nöjda med processen och kunna acceptera domslutet – även när de förlorar i sak.