Skiljeförfarande enligt INIRES Skiljedomsregler

INIRES erbjuder ett skiljeförfarande som är effektivt och håller hög kvalitet. Det ger parterna förutsebarhet och hjälper dem att behålla kontrollen över förfarandet. INIRES erbjuder också parterna goda förutsättningar helt undvika en process genom att komma överens på ett tidigt stadium. Det viktigaste instrumentet för att detta är det förberedande mötet som hålls i anslutning till att målet påkallas.

Ett tidigt möte mellan parterna är ofta avgörande för om en förlikning kan träffas. Vi rekommenderar därför att den som har ett krav inte väntar för länge med att påkalla skiljeförfarande. Faktum är att ju tidigare det förberedande mötet hålls, desto större är chanserna att parterna kan komma överens. På det sättet behåller parterna kontrollen över sin tvist, får förutsebarhet och slipper lägga ut pengar på ombud och skiljedomare.

Det förberedande mötet ger också parterna möjlighet att tillsammans bestämma hur skiljeförfarandet ska utformas, vem som ska bereda målet fram till huvudförhandling och vem som ska vara skiljedomare. För de som deltar i ett skiljeförfarande för första gången ger det förberedande mötet en chans att förstå processen, vilka rättigheter och skyldigheter de har och hur det kommer att gå till.

Skiljedomsreglerna talar tydligt om vilket ansvar var och en som deltar i ett skiljeförfarande har och vad som förväntas av dem. Det är viktigt eftersom ett effektivt och rättssäkert förfarande är beroende av att alla inblandade uppfyller sina åtaganden. Vi räknar med att alla som deltar i processen, ombud, parter och skiljedomare, är proaktiva och gör sitt allra bästa.

INIRES har som mål att erbjuda en tvistlösning som motsvarar företags krav på förutsägbarhet och riskminimering. Det innebär att parterna ska träffa en förlikning som båda parter är nöjda med  – om inte, ska de få en process som är effektiv och rättssäker och en skiljedom som håller en hög kvalitet. Då är vi nöjda.

Vi vill att de som deltar i våra förfaranden ska utnyttja sina möjligheter att ge synpunkter på hur vi och skiljedomarna utför våra skyldigheter enligt reglerna. Tillsammans kan vi se till att varje skiljeförfarande uppfyller våra högt ställda krav.