Så beräknas säkerheten

När det gäller tid utgår vi från att en ordförande eller ensam skiljedomare lägger ner 10 timmar per månad på målet i genomsnitt och att en medskiljeman lägger ner 3 timmar per månad i genomsnitt. Antalet förväntade timmar kan dock variera från mål till mål och det antal timmar som säkerheten beräknas på i ett särskilt mål kan vara fler eller färre än 10. Vi tycker dock att det är en rimlig utgångspunkt som gör det möjligt att uppskatta tidsåtgången och hur mycket det kommer att kosta.

Hur många månader som skiljedomarnas uppdrag löper över är beroende på målets storlek, vilka frågor det rör, hur många parter som är inblandade, om parterna är verksamma i olika länder etc.  Ombud vet ofta ganska väl hur lång tid ett mål kommer att ta och kan därför lätt uppskatta hur många timmar som skiljedomarna kommer att lägga ner. Det är lämpligt att använda standarder här: 1 månad, 3 månader, 6 månader, 9 månader, 12 månader eller 18 månader. Längre tid än så tycker vi inte att ett mål ska ta, oavsett storlek. Obs! att tiden avser den tid som målet ligger hos skiljedomarna, dvs. efter hänskjutandet fram till dom.

Timarvodet bestäms i samband med det förberedande mötet av parterna eller, om de inte kan komma överens, av INIRES. För att få en uppskattning av kostnaderna och vilken säkerhet som kommer att begäras in utgår vi från ett timarvode om 4 000 kr.

Ett exempel. Vi har ett mål som beräknas ligga hos skiljedomarna i sex månader och det är pga. målets storlek och sakfrågor rimligt med tre skiljedomare. Ordföranden får då 4 000 kr x 10 timmar x 6 månader = 240 000 kr. Var och en av medskiljedomarna får 4 000 kr x 3 timmar x 6 månader = 72 000 kr. Tillsammans får medskiljedomarna 72 000 kr x 2 = 144 000 kr. Totalt 384 000 kr.