Rättskipning och forskning

Eftersom INIRES kräver att alla domar som meddelas under INIRES Skiljedomsregler ska vara pedagogiskt skrivna och förenliga med gällande rätt så innehåller de också analyser som är intressanta för praktiker, de som dömer i andra tvister och företag som ska avgöra vilka utsikter de har att vinna en tvist. De kan också vara intressanta för forskare.

INIRES publicerar därför anonymiserade avsnitt från skiljedomar och beslut, främst rörande materiell rätt men också processrätt inklusive förfarandefrågor, access to justice, bevisrätt och internationell privaträtt. Vi hoppas att publiceringen av intressanta resonemang kommer att bidra till en enhetlig rättstillämpning och därmed en ökad förutsebarhet i kommersiella frågor.

Publiceringen av intressanta resonemang är ett pågående projekt. Mer information kommer senare.