Uppföljning och kontroll

Det sägs ofta att skiljeförfarande är en process som grundar sig på parternas överenskommelse och att skiljedomare därför har rätt att grunda sin dom på skälighet – att kompromissa med parternas rättigheter och skyldigheter. Det håller inte vi med om. Vi anser att också företag som valt skiljeförfarande har rätt till en rättvis rättegång (access to justice) och det förutsätter riktiga domar – domar som är pedagogiska och förenliga med gällande rätt.

Den som accepterar ett uppdrag som skiljedomare under INIRES Skiljedomsregler måste försäkra att målet kommer att avgöras enligt gällande rätt. Den som inte accepterar det villkoret kan inte vara skiljedomare hos oss.

Vi vill hjälpa skiljedomarna att göra ett utmärkt jobb. Vi följer därför deras arbete nära och återkopplar till dem löpande. Vi vill se att de skriver beslut och domar av hög kvalitet, att de är proaktiva och sätter sig in i målet på ett tidigt stadium samt att de använder tiden effektivt. Vi uppmanar parterna att ge feedback under hela förfarandet. Ju tidigare feedback, desto bättre.

Tidsfaktorn är en annan aspekt som avgör om en part är nöjd med ett skiljeförfarande. Förutom att digitalisera processen och utforma reglerna på ett sådant sätt att ingen tid spills i onödan kräver vi av skiljedomarna att de redan när de accepterar uppdraget avsätter den tid som förfarandet beräknas ta i anspråk. Om en skiljedomare är upptagen de dagar som avsatts för förhandling eller inte har tid att skriva dom de veckor som följer efter förhandlingen får uppdraget inte accepteras. I sådana fall går frågan vidare till någon annan.

För att öka transparensen och bidra till rättsutvecklingen publicerar INIRES anonymiserade referat av skiljedomar och beslut.